Художній стиль: що це таке, приклади, жанри, мовні засоби

Книжкова сфера спілкування виражається через художній стиль – багатозадачність літературний стиль, який склався історично, і виділяється від інших стилів через засоби виразності.

Що собою являє художній стиль

Художній стиль обслуговує літературні твори і естетичну діяльність людини. Головна мета – вплив на читача за допомогою чуттєвих образів. Завдання, за допомогою яких досягається мета художнього стилю:

 • Створення живої картини, яка описує твір.
 • Передача емоційного і чуттєвого стану героїв читачеві.

Функції художнього стилю

Художній стиль має на меті емоційного впливу на людину, але вона не є єдиною. Загальна картина застосування цього стилю описана через його функції:

 • Образно-пізнавальна. Вручення інформації про світ і суспільство через емоційну складову тексту.
 • Ідейно-естетична. Обслуговування системи образів, через які письменник передає читачеві ідею твору, чекає відгук на задум сюжету.
 • Комунікативна. Вираз бачення якогось предмета через чуттєве сприйняття. Інформація з художнього світу зв’язується з дійсністю.

Ознаки та характерні мовні особливості художнього стилю

Щоб з легкістю визначити даний стиль літератури, звернемо увагу на його риси:

 • Оригінальний склад. За рахунок спеціальної подачі тексту, слово стає цікаво без контекстного значення, розриваючи канонічні схеми побудови текстів.
 • Високий рівень упорядкування тексту. Розподіл прози на глави, частини; в п’єсі – поділ на сцени, акти, явища. У віршах метрика – розмір вірша; строфіка – вчення про поєднання віршів, рима.
 • Високий рівень полісемії. Наявність декількох взаємопов’язаних значень у одного слова.
 • Діалоги. У художньому стилі переважає мова персонажів, як спосіб опису явищ і подій у творі.

Художній текст містить у собі все багатство лексики російської мови. Презентація властивої даному стилю емоційності та образності, проводиться за допомогою спеціальних засобів, які називаються тропами – мовні засоби виразності мовлення, слова в переносному значенні. Приклади деяких тропів:

 • Порівняння – частина твору, за допомогою якого доповнюється образ персонажа.
 • Метафора – значення слова в переносному сенсі, засноване на аналогії з іншим предметом або явищем.
 • Епітет – визначення, яке робить слово виразним.
 • Метонімія – таке поєднання слів, в якому один предмет замінюється іншим на основі просторово-часового подібності.
 • Гіпербола – стилістичне перебільшення явища.
 • Литота – стилістичне применшення явища.

Де використовується стиль художньої літератури

Художній стиль увібрав в себе численні аспекти і структури російської мови: тропи, багатозначність слів, складний граматичний і синтаксичний лад. Тому його загальна сфера застосування величезна. Вона включає в себе і основні жанри художніх творів.

Використовувані жанри художнього стилю, мають відношення до одного з родів, по-особливому виражають дійсність:

 • Епос. Показує зовнішні хвилювання, думки автора (опис сюжетних ліній).
 • Лірика. Відображає внутрішні хвилювання автора (переживання героїв, їхні почуття і думки).
 • Драма. Присутність автора в тексті мінімально, велика кількість діалогів між персонажами. З такого твору часто роблять театральні постановки. Приклад – Три сестри А.П. Чехова.

Ці жанри мають підвиди, які можуть ділитися ще на більш конкретні різновиди. Основні:

Жанри епосу:

 • Епопея – жанр твору, в якому переважають історичні події.
 • Роман – рукопис великого обсягу зі складною сюжетною лінією. Вся увага звернена до життя і долі персонажів.
 • Розповідь – твір меншого обсягу, де описується життєвий випадок героя.
 • Повість – рукопис середніх розмірів, що має риси сюжету роману і розповіді.

Жанри лірики:

 • Ода – урочиста пісня.
 • Епіграма – вірш сатиричної спрямованості. Приклад: А. С. Пушкіна «Епіграма на М. С. Воронцова».
 • Елегія – вірш ліричної спрямованості.
 • Сонет – віршована форма в 14 рядків, римування якої має сувору систему побудови. Приклади цього жанру поширені у Шекспіра.

Жанри драматичних творів:

 • Комедія – в основі жанру закладений сюжет, який висміює соціальні пороки.
 • Трагедія – твір, що описує трагічну долю героїв, боротьбу характерів, відносин.
 • Драма – має структуру діалогу з серйозною сюжетною лінією, яка б показала персонажів і їх драматичні стосунки один з одним або з суспільством.

Як визначити художній текст?

Зрозуміти і розглянути особливості даного стилю простіше, коли читачеві надано художній текст з наочним прикладом. Потренуємося визначити який стиль тексту перед нами, використовуючи приклад:

«Батько Марата Степан Порфирович Фатєєв, з дитячих років сирота, був з роду астраханських биндюжників. Революційний вихор видув його з паровозного тамбура, дротів через завод Міхельсона в Москві, кулеметні курси в Петрограді … »

Основні аспекти, що підтверджують художній стиль мовлення:

 • Цей текст побудований на передачі подій з емоційної точки зору, тому немає сумніву, що перед нами художній текст.
 • Вжиті в прикладі кошти: «революційний вихор видув, приволік» – не що інше, як стежок, а точніше, метафора. Використання даного стежка притаманне тільки художнього тексту.
 • Приклад опису долі людини, навколишнього оточення, соціальних подій. Висновок: даний художній текст відноситься до епосу.

Будь-який текст можна детально розібрати за таким принципом. Якщо функції або відмінні риси, які описані вище, відразу кидаються в очі, то немає сумніву, що перед вами художній текст.

Якщо вам важко розібратися з великим об’ємом інформації самостійно; основні засоби та риси художнього тексту вам незрозумілі; приклади завдань здаються складними – скористайтеся таким ресурсом, як презентація. Готова презентація з наочними прикладами дохідливо заповнить прогалини в знаннях. Сфера шкільного предмета «російська мова і література», обслуговує електронними джерелами інформації по функціональних стилів мови. Зверніть увагу, щоб презентація була ємною і інформативною, містила пояснюють кошти.

Таким чином, розібравшись у визначенні художнього стилю, ви станете краще розуміти структуру творів. А якщо вас відвідає муза, і з’явиться бажання самому написати художній твір – стежте за лексичними складовими тексту і емоційної подачею. Успіхів у вивченні!