Науковий стиль мови: ознаки, приклади текстів

Науковий стиль є мова, необхідну для вираження наукової діяльності людини. Його мета полягає в передачі повідомлення або пояснення матеріалу через розповідь чи діалог.

Наукові тексти мають ряд особливостей, які існують незалежно від природних, гуманітарних або точних наук, жанрових відмінностей. Ці риси визначають його стиль в цілому і виділяють серед інших.

Приклад: текст по геометрії не схожий на матеріал з філософії.

Науковий стиль мови відрізняється логічним, послідовним викладом, точним вираженням, збереженням інформації.

Основні риси наукового стилю

 • Зрозумілість. Полягає в ясності і доступності викладу.
 • Послідовність. Визначається правильним змістом тексту, розбитого логічними частинами.
 • Логічність. Полягає у взаємопов’язаному зміст тексту, що складається з логічних блоків.

Наукова сфера включає в себе дві основні функції: вивчення нових знань і донесення їх до слухачів. Функції наукової мови передаються в точності інформації, способах зберігання. Етап вивчення і здійснення відкриття грають найважливішу роль в науковій сфері, але до вивчення нових знань науковий стиль мови відноситься більше.

форми стилю

Розрізняють дві форми вираження наукової мови: усна і письмова.
А Письмова вважається основою наукової мови. Вона допомагає надовго зафіксувати матеріал, неодноразово до нього повертатися, виступає надійним джерелом зберігання, допомагає виявити допущені помилки, найбільш економна (швидкість сприйняття інформації залежить від самої людини). Приклад економічності: наукова доповідь в усній формі триває 30 хв, а його прочитання займає лише 10 хв.

Б Усна форма використовується так само часто, як і письмова, але має другорядне значення, тому що текст, перш за все, складають, обробляють і тільки потім промовляють усно.

способи вираження

Написання наукового або іншого виду мовлення має на увазі під собою застосування неоднакових способів викладу інформації. Найпоширенішими вважаються наступні способи:

 • Історичний. Інформація описується згідно хронології подій, описуються зміни, що відбулися з часом.
 • Послідовний. Текст містить структурований завершеного вигляду.
 • Концентрований. Інформація сконцентрована навколо головної теми, розкриття якої починається з загального питання і закінчується конкретним розглядом.
 • Дедуктивний. Інформація в тексті починається з загальних положень і закінчується конкретними деталями і викладом фактів.
 • Індуктивний. Інформацію розташовують згідно з конкретними правилами, починають з конкретних питань, поступово переходячи до загального вмісту.

Жанри і різновиди наукового стилю мовлення

Науковий стиль мови застосовується в багатьох сферах людської діяльності. Він впливає на різноманітність літературної мови, так як технічний розвиток людства сприяє появі великої кількості нових термінів і визначень. Технічні визначення прийшли в ужиток російської мови з журналів, словників, спеціальних видань.

Розвиток і масове застосування цього виду вплинуло на різновиди наукового стилю мовлення:

 • Науковий. Цей стиль призначений для вчених і вузькопрофільних фахівців. У нього входить доповідь, статті, дисертації. Його мета полягає в знаходженні, представлення нових знань або відкриттів.
 • Науково – популярний. Науково – популярний стиль включає в себе навчальні лекції, нариси або статті. Аудиторія цього стилю не володіє спеціальними знаннями. Він пишеться загальнодоступною мовою, має художній забарвлення. Мета науково – популярного стилю полягає в знайомстві аудиторії з науковими явищами, фактами. Використання спеціальних термінів і цифр мінімально.
 • Навчально – науковий. Навчально – наукові стильові жанри включають в себе багатопрофільні навчальні матеріали, методички, конспекти, книги необхідні для ефективного вивчення предмета. Він адресований студентам і учням. Головна мета полягає в навчанні нових знань і матеріалами. У навчально – науковому стилі використовуються спеціальні терміни та визначення.

Приклад: «фізика – це наука про найпростіші і, разом з тим, найбільш загальні закони природи, про матерії, її структурі та рух».

Жанри навчально – наукової мови: відповіді, повідомлення, міркування, пояснення.

 • Діловий. Діловий подстиль наукової мови складається з технічної інформації, контрактів, інструкцій. Він займає важливе місце в цьому стилі мови, включає в себе елементи офіційного стилю. Такі жанри, як звіт про виконану наукової роботи або дослідницькі матеріали. До ділового мовлення пред’являють ряд вимог: унікальні мовні засоби, ясне, точне опис, належне зберігання матеріалу, відповідність стандартам ділового мовлення.
 • Інформаційний. Це анотація, реферати, інформаційні описи.
 • Довідковий. Довідкові підстилі є довідкову інформацію: каталоги, енциклопедії, словники.

Жанри і підстилі наукового стилю виконують окремі функції, використовуються тільки за призначенням. Жанри наукового стилю зберігають мовні засоби, містять його ознаки і риси.

Мовні особливості наукового стилю

Будь-яка форма і вид мовлення має свої характерні ознаки і властивості. Ознаки наукового стилю:
А Лексичні. Лексичні ознаки наукового стилю мовлення випливають з використання в тексті спеціальної термінології і фразеології. Лексика застосовується в словах, що мають на увазі під собою конкретне визначення або поняття.

Приклад: «Аксіома – це математичний термін, а меридіана – географічний»

Лексика наукового стилю відрізняється від інших видів застосуванням узагальнюючих слів. Лексика розмовного або експресивного жанру, навпаки, не застосовується, як і вузькоспеціалізована термінологія.

Мова науки в якості головного засобу вираження має на увазі поняття. Воно допомагає визначити не конкретний предмет, а образ або дія. Поняття показує зміст термінів, є одним з головних елементів наукового стилю.

Приклад застосування понять: радіохвилі, оптика, кислота.

Частина термінів російської мови з’явилася з іноземних виразів. Терміни читаються умовними засобами наукової мови і розглядаються як окремі елементи російської мови. Згідно зі статистичними даними, терміни заповнюють 25% тексту, надаючи йому конкретний завершеного вигляду.

Головним правилом їх використання є простота і сучасність. Вони повинні логічно вписуватися в текст, бути найбільш близькі до міжнародного мови.

Приклад загальноприйнятих термінів: макро, мікро, біо, нео і так далі.
Б Лінгвістичні. Для цього виду характерна об’єктивність і беземоційні засоби вираження. Вузькоспеціалізована сфера спілкування несе ряд морфологічних особливостей. Лінгвістичні засоби наукового стилю відрізняються від інших видів своєї абстрагованістю, узагальненням в промові, ступенем повторень. Для економічного використання лексичних засобів, у промові застосовують укорочені фрази.

Приклад спрощення мовних засобів: заміна іменника з жіночого на чоловічий рід, множини на єдине.

Дієслова в науковому стилі змінюються на іменники. Так потрібно для зменшення їх в тексті і поліпшення якості матеріалу, тому що використання великої кількості дієслів в тексті веде до лексичної втрати, роблячи його абстрактним. Однак, це не заважає містити ряд дієслів, які зберігали необхідні поєднання слів, що передають головне лінгвістичне значення.

Приклад застосування дієслів: проводиться, існувати, продовжувати і так далі.

Для надання тексту узагальненого виду використовуються іменні присудки в недосконалому вигляді. Вони можуть бути в майбутньому часі. Особисті займенники залежать від самого наукового тексту, в основному застосовуються в 3 особі.
У Синтаксичні. Синтаксичні пропозиції складаються зі складних займенників, мають складну будову з використанням складеного присудка. Текст цього виду ділиться на частини: вступ, зміст, укладення.
Складні пропозиції допомагають ясніше показати значення слова, зв’язати між собою терміни, причини, наслідок. Синтаксис наукового стилю визначається узагальненим і однорідним елементом мови. У тексті використовуються складові підлеглі пропозиції, складні союзи і прислівники. Приклади синтаксичного пропозиції можна знайти в наукових енциклопедіях чи підручниках.

Використання словосполучень допомагає об’єднати частини мови. Головною вимогою синтаксичного тексту вважається логічне зв’язування між собою пропозицій. Вони повинні бути правильно побудовані, доповнюючи один одного. Такі пропозиції не мають головної дійової особи, питальна форма відсутня.

Приклад аналізу російського наукового тексту

«Графіка – вид образотворчих просторових (пластичних) мистецтв; пов’язаний із зображенням на площині: малюнок або відбиток наноситься на аркуш паперу, іноді картону; розрізняють станковий і книжкову графіку ».

Тема тексту: наукове значення графіки;

Ідея: визначення і вид графіки;

Стиль: науковий;

Жанр: науково-довідковий.

аналіз стилістичний

 • характеристика тексту: фонетико – стилістичний;
 • стиль розповідний, що не знак, книжковий;
 • текст відповідає нормам літературної вимови;
 • розташування пауз і синтагм відповідає науковому стилю мовлення;
 • пропозиції побудовані логічно вірно і тісно пов’язані за змістом між собою;
 • структура тексту правильна, послідовна.

Аналіз лексическо – семантичний

Слова використовуються однозначні в прямому значенні, фрази з застосуванням термінології.

Без наукового стилю мовлення немислимі лекції, доповіді, шкільні уроки та інші виступи, пов’язані з наукою, передачею точної інформації і знань.